Välkommen

Västmanlands länsbildningsförbund är ett regionalt samarbetsorgan för folkbildningen i Västmanland. Medlemmar är tio studieförbund, RF-SISU Västmanland och tre folkhögskolor. Här kan du läsa i korthet om verksamheten samt följa länsbildningskonsulentens arbete.

Begreppet folkbildning sammanfattar verksamheten i studieförbund och folkhögskolor. Till skillnad från den obligatoriska skolan med formell utbildning är folkbildningen informell och frivillig. Folkbildningen är också mer flexibel, människor kan själva välja vad, var, när och hur de vill studera, oavsett ålder, bostadsort och tidigare kunskaper. Till skillnad från den obligatoriska skolan ges inga betyg och det ställs inga formella krav på hur mycket man ska prestera. Det bestämmer den enskilde individen själv. Här möts människor för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och ofta för att förändra samhället.

Folkbildningen är folkrörelsernas metod för att åstadkomma samhällsförändringar och för att ge medlemmarna de kunskaper som behövdes för att kunna vara delaktiga i samhällsbygget. Det är inbyggt i folkbildningens idé att den förändras över tiden, i takt med att människornas och samhällets behov skiftar. Det gäller såväl ämnen som arbetsformer.

”Folkbildningen är folkrörelsernas metod för att åstadkomma samhällsförändringar.”

Arbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, samt inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter. Samarbete sker ofta med de folkrörelser och andra organisationer som antingen är medlemmar i studieförbund och/eller huvudmän för folkhögskolor.

Med tiden har gruppverksamheten i studiecirklar ökat kraftigt i betydelse, och numera utgör kulturprogrammen en viktig del av av arbetet liksom en stor bredd av utbildningar. Folkbildningen har hela tiden präglats av starka sociala och samhällsbyggande ambitioner. Tanken är att deltagarna av egen kraft skaffar sig kunskap och utvecklas i samspel med andra.